آیا انجام پی آر پی برای بچه دار شدن ضرری دارد یا نه؟